Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ – platný od 1. 5. 2021

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito základními pokyny:

Provozní pokyny pro návštěvníky ubytování

 1. Příjezd hostů na ubytování v den počátku pobytu mezi 15-20h (po dohodě s provozovatelem). Ubytování hostů bude provedeno po předložení platných dokladů totožnosti současně s předáním klíčů a seznámením s objektem a s provozním řádem budovy.
 2. Ubytovaní jsou povinni seznámit se s provozním a ubytovacím řádem a dodržovat jeho pokyny a nařízení.
 3. Ubytovaní jsou povinni zabezpečit si své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 4. Parkování vozidel hostů je umožněno před budovou. Provozovatel ubytování nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech.
 5. Pro udržení čistého prostředí si hosté při vstupu do budovy penzionu řádně očistí obuv a v prostoru budovy používají domácí obuv (přezůvky).
 6. Děti mladší 6 let mají pohyb po budově povolen pouze v doprovodu rodiče nebo jiné odpovědné osoby, starší 18 let. Za případné škody na majetku objektu, způsobené dítětem (bez ohledu na věkovou kategorii), nesou odpovědnost rodiče případně odpovědné osoby.
 7. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na provozovateli ubytování nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 8. Objezd hostů z resortu v den ukončení pobytu mezi 8-11h (po dohodě s provozovatelem). Vrácení klíčů s předáním ubytovacích prostor a společně užívaných prostor ve stavu jako při převzetí.
 9. V případě, že host předá ubytovací prostor s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

V prostorách ubytování je zakázáno:

 1. Provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.) bez předchozího souhlasu provozovatele.
 2. Přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě, nebo ubytovávat osoby nad rámec počtu nahlášených osob.
 3. Odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování nebo ze společných společenských prostor.
 4. Kouření v celém objektu a přilehlých objektech vyjma venkovních prostor.
 5. Umísťovat v prostorách ubytování psy a jiná zvířata (pokud se po dohodě s provozovatelem nestanoví jinak).
 6. Nosit zbraně, střelivo a výbušniny, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujících jejich okamžité použití.
 7. Být pod vlivem alkoholu, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva.
 8. Na pokojích a chodbách je důrazně zakázáno používání vlastních elektrických nebo plynových spotřebičů s výjimkou hygienických zařízení a přenosných elektro zařízení (telefony, tablety, počítače…) Zákaz se týká zejména varných a topných spotřebičů.

Závěrečná ustanovení

 1. Návštěvníci jsou povinni šetřit veškerá zařízení a vybavení a vystupovat dle zásad slušného chování.
 2. Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že si toto způsobil vlastní neopatrností, nebo nedodržením provozního řádu.
 3. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky resortu a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

PRVNÍ POMOC 155

HASIČI 150

POLICIE 158

PROVOZNÍ ŘÁD VÍŘIVKY – platný od 1. 5. 2021

Provozní pokyny pro návštěvníky vířivky:

 1. Vstup do vířivky je povolen pouze v plavkách, naboso.
 2. Děti mají přístup do vířivky povolený od jednoho roku. Koupání dětí do jednoho roku není z hygienických důvodů doporučováno. Děti ve věku 1 až 3 let mají povinnost mít pro vstup do bazénu koupací plenku.
 3. Děti do 12 let musí být v prostorách bazénu v doprovodu osoby starší 18 let.
 4. Před pobytem ve vířivce jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů se osprchovat, umýt mýdlem a čistou vodou spláchnout.

V prostorách bazénu je zakázáno:

 1. Dělat zbytečný hluk, běhat v prostorách vířivky, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, skákat do vířivky.
 2. Vstupovat do vířivky bez předchozího umytí mýdlem ve sprchách, plivat do vody a na podlahu, vyplachovat ústa a nos ve vodě, močit do vířivky, používat krémy, mýdla s olejem, odhazovat odpadky a jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu nebo prostory vířivky.
 3. Vnášet pití ve skleněných nebo jinak rozbitných obalech.
 4. Používat skleněné a jiné ostré předměty, požívat alkoholické nápoje, jíst potraviny a používat žvýkačky.

Závěrečná ustanovení:

 1. Návštěvníci objektu jsou povinni šetřit veškerá zařízení a vybavení a vystupovat dle zásad slušného chování.
 2. Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že si toto způsobil vlastní neopatrností, nebo nedodržením provozního řádu.
 3. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky vířivky a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Relax Lounge